Polityka Prywatności

Administratorem danych jest firma Safari Travel Dorota Katende.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Prywatność osób odwiedzających stronę www.safaritravel.com.pl jest dla nas bardzo ważna.
Każdego klienta i użytkownika serwisów należących do Administratora obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Polityka Prywatności
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Administrator nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityka Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów i nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Administratora.

Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisów należących do Administratora możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych elektronicznych ofert i informacji
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych informacji należących do Administratora wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej . Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi newsletter. Imię pozwala Administratorowi zwracać się do czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane Wiadomości
Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Administrator rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, newsletterów (np. promocje), niekomercyjne listy (np.życzenia.).
Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Administratora.
Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Administrator serwisu firma Safari Travel Dorota Katende.

Obowiązek informacyjny

Klauzule informacyjne stanowiące integralną część umowy o świadczenie usług turystycznych.
Informacje dla Klientów dotyczące przetwarzania ich danych osobowych.

Administrator danych:
SAFARI TRAVEL DOROTA KATENDE z siedzibą w Gdyni ( 81-509) przy ulicy Plac Gornośląski 21.

Kontakt:
email safari@safaritravel.com.pl, telefonicznie pod numerem : 531 86 55 22 lub pisemnie pod adres siedzimy administratora.

Inspektor ochrony danych :
Kontakt: dorota@safaritravel.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele, podstawa prawna i okres przetwarzania danych:
przygotowanie oferty usługi turystycznej,
zawarcie umowy świadczenia usługi turystycznej,
realizacja zamówionych usług zgodnie z w/w umową,
dokonanie rezerwacji biletów na przeloty, przejazdy pociagami, promami i autobusami,
rezerwacje miejsc noclegowych,
zawarcie umowy ubezpieczenia turystycznego związanego z oferowanym wyjazdem,
pomoc w nagłych wypadkach podczas wyjazdów zorganizowanych przez Safari Travel Dorota Katende,
dochodzenia roszczeń przez administratora w razie nie opłacenia przez klienta zrealizowanych lub zamówionych świadczeń wymienionych w umowie lub rezerwacji.
przesłanie tylko zamówionych przez klienta książek, informatorów lub gadżetów droga poczty tradycyjnej.

Dane będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy świadczenia usług turystycznych lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
Odbiorcy danych:
upoważnieni do przetwarzania danych pracownicy administratora danych,
linie lotnicze oraz agenci lotniczy dokonujący rezerwacji na bilety lotnicze na zlecenie administratora,
kontrahenci zagraniczni współpracujący z administratorem,
zakład ubezpieczeń turystycznych współpracujący z administratorem,
biuro księgowe administratora,
podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora i wyłacznie na podstawie umowy powierzenia danych m. in. w zakresie usług IT.

Przysługuje Pani/ Panu prawo:
• dostępu do danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy świadczenia usług turystycznych. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy świadczenia usługi turystycznej.

Safari Travel Dorota Katende
Plac Górnośląski 21
81-509 Gdynia, Polska
tel. +48 531 86 55 22
NIP: 5831892050
wpisane do rejestru CEIDG
Polisa organizatora Signal Iduna M 204687
e-mail: safari@safaritravel.com.pl