Realizowane projekty

UE
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.", Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"

Safari Travel Dorota Katende
ul. Reja 13/15, Sopot
tel. +48 531 86 55 22
NIP: 5831892050
wpisane do rejestru CEIDG
Polisa organizatora Signal Iduna M 204687
e-mail: safari@safaritravel.com.pl