REGULAMIN UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH DO AFRYKI
DO UMOWY ZAWARTEJ ELEKTRONICZNIE
Z BIUREM SAFARI TRAVEL DOROTA KATENDE

KAŻDY PROGRAM SAFARI TRAVEL JEST PROGRAMEM AUTORSKIM I NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE W CELACH KOMERCYJNYCH. RÓWNIEŻ UJAWNIONE KONTAKTY Z KONTRAHENTAMI WSPÓŁORGANIZUJĄCYMI WYPRAWY PODLEGAJĄ TEMU SAMEMU POSTANOWIENIU.

§ I ZAWARCIE UMOWY
 • Zawarcie Umowy następuje przez rezerwacje przez Klienta i wygenerowanie  elektronicznie Umowy Organizacji Imprezy do Afryki  przez  system rezerwacyjny,  którego druk jest do pobrania i wydrukowania w chwili  złożenia rezerwacji – zamówienia.
 • Osoba  Zgłaszająca  Umowę czyni to także w imieniu  wszystkich zgłoszonych w rezerwacji uczestników Imprezy i przejmuje  tym samym odpowiedzialność  do trzymania postanowień Umowy, a także niniejszych Warunków przez tychże Uczestników.
 • Warunkiem zgłoszenia się na listę uczestników jest dokonanie wpłaty rezerwacyjnej w wysokości 5 % w dniu złożenia rezerwacji lub nie później niż 24 godziny od jej założenia
  oraz
  100 % za bilety lotnicze najpóźniej dzień po złożeniu  rezerwacji
  25%  ceny Imprezy do 7 dni od założenia rezerwacji;
  70 % na  40 dni przed wyjazdem.
 • Brak  terminowej wpłaty należnej Organizatorowi stanowi podstawę rozwiązania Umowy i wiąże się  z prawem Organizatora do potrącenia  poniesionych kosztów.
 • Ograniczenie odpowiedzialności  Organizatora może wynikać z:
  a) przepisów obowiązujących w kraju pobytu, w odniesieniu do usług świadczonych przez miejscowych usługodawców,
  b) postanowień umów międzynarodowych,
  c) z przyczyn od Organizatora niezależnych (w szczególności: decyzje władz państwowych, działanie siły wyższej, klęski żywiołowe itp.).
 • Cena Imprezy jest skalkulowana  wg. aktualnych kursów walut i taryf przewozowych. Każda wymagana wpłata jest podawana wartością procentową ceny Imprezy i jest przeliczana po kursie  sprzedaży waluty w dniu wpłaty. Kurs sprzedaży waluty określany jest w oparciu o tabelę kursów sprzedaży walut  banku Organizatora. W dniu ostatniej wpłaty Klienta cena  Imprezy  pozostała  do zapłaty podana w procentach , zostaje przeliczona po kursie dnia wpłaty bieżącej sprzedaży walut. Klient wpłaca pozostała część w PLN.
 • Płatność jest dokonywana przelewem elektronicznym, w szczególnych przypadkach kartą kredytową lub płatniczą.
 • Zwrot y w przypadku anulacji przez klienta  lub Organizatora  są dokonywane na konto  klienta  drogą zgłoszoną  na piśmie  przez  Klienta.
 • Organizator ma prawo odwołania Imprezy bez ponoszenia odpowiedzialności w okolicznościach:
  a) zgłoszenia się mniejszej ilości liczby uczestników niż liczba zgłoszonych uczestników na umowie;
  b) siły wyższej.
 • Uczestnik ma obowiązek informowania biura o zmianie nazwiska, adresu, czy wymianie paszportu, jeżeli zmiany takie będą wymagały poniesienia przez Organizatora kosztów uczestnik zobowiązuje się do poniesienia tych kosztów.
§ II REZYGNACJA Z IMPREZY
 • Klient ma prawo do rezygnacji lub zmiany terminu udziału w Imprezie składając pisemne oświadczenie w siedzibie Organizatora w dzień roboczy. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień wpływu oświadczenia na piśmie do siedziby Organizatora. Jeśli jest wysłane mailowo musi być potwierdzony odbiór  zwrotnie mailowo przez  pracownika Safari Travel.
 • Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty za świadczenia za granica po dokonaniu przez Organizatora potrąceń z tytułu  poniesionych przez Organizatora kosztów i nakładów związanych z organizacją Imprezy. Kwota potrąceń  zawsze, przy rezygnacji z udziału z imprezy wynosi 5 %  zł od wartości usługi turystycznej – są to koszty przygotowania i organizacji wyjazdu. Przy rezygnacji mniej niż 60 dni i więcej niż 35 dni przed rozpoczęciem wyjazdu kwota potrąceń to min. 20% ceny imprezy. Rezygnacja od  35 dnia przed wyjazdem jednoznaczna jest  z potrąceniem 100% wartości imprezy, chyba że Klient wskaże inną osobę spełniającą wymagania  do wyjazdu, która zgadza się podpisać umowę na tych samych warunkach, ewentualnie  dopłacić koszty zmiany nazwiska  i wyjechać w tym samym terminie.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w Imprezie z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, Organizator dokonuje potrąceń zgodnie z pkt. 2.
 • Do przyczyn anulacji nie leżących po stronie Organizatora należą w szczególności:
  – Odmowa wydania wizy Klientowi,
  – Brak dokumentów uprawniających do przekraczania granicy przez Klienta,
  – Niedotrzymanie przez Klienta określonych w Umowie i Warunkach uczestnictwa terminów,
  – Nieprzybycie na zbiórkę Klienta, choroba Klienta lub inne przypadki losowe,
  – Uniemożliwienie Klientowi przekroczenia granicy przez służby graniczne,
  – Inne przyczyny nie przewidywalne.
 • W przypadku, gdy Klient rezygnujący z udziału w Imprezie wskaże osobę spełniającą warunki udziału w Imprezie oraz na piśmie przeniesie na nią swoje uprawnienia, a osoba ta przyjmie obowiązki wynikające z Umowy, wtedy Organizator (o ile nie wystąpią inne, niezależne od Organizatora przeszkody) pobierze opłatę w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom związanym z czynnościami dotyczącymi zmiany uczestnika. Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie za zapłatę kosztów związanych z czynnościami zmiany oraz za zapłatę całości ceny Imprezy turystycznej.
 • Klientowi przysługuje zwrot pełnej ceny Imprezy, z zastrzeżeniem pkt. 7, jeżeli rezygnacja lub niemożność wzięcia udziału w Imprezie następuje z przyczyn leżących po stronie Organizatora w zakresie zmian w istotnych warunkach Umowy:
 • Zmiana ceny Imprezy z zastrzeżeniem § I, pkt. 7,
 • Zmiana terminu, gdy uległ przesunięciu o więcej niż 7 dni.
 • Rezygnacja Klienta z udziału w Imprezie z przyczyn określonych w pkt. 6 może nastąpić wyłącznie pod warunkiem przekazania Organizatorowi do jego siedziby pisemnego zawiadomienia o takiej decyzji w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania pisemnej lub elektronicznej (e-mail) informacji o istotnych zmianach w warunkach Umowy. Brak odpowiedzi w tym terminie uważa się za akceptację zmienionych warunków Umowy.
 • Rezygnacja z uczestnictwa w Imprezie, któregoś z uczestników nie uprawnia pozostałych uczestników do równoczesnej rezygnacji z uczestnictwa w danej Imprezie bez dokonania stosownych potrąceń.
 • Organizator nie dokonuje zwrotu za opłacone z góry świadczenia, jeśli Klient podczas trwania imprezy zmienił zakres lub zrezygnował ze świadczeń z własnej woli  lub z przyczyn losowych niezależnych od Organizatora. Rezygnacje nie zgłoszona w formie pisemnej nie wywołuje jakichkolwiek skutków, jak również nie uprawnia Klienta do żądania jakiegokolwiek zwrotu.
 • Rezygnację oraz jej przyczyny należy przesłać w formie pisemnej na adres  pocztowy lub e-mail  safari@safaritravel.com.pl nie później niż na 12 godzin przed dokonaniem jakichkolwiek  zmian, zamian  w programie  na własną rękę czy rezygnacji. Organizator, jeśli będzie  w stanie  zmienić  świadczenia, dokona tego przed upływem wyżej wskazanych 12 godzin.
 • Ewentualnych zwrotów wpłat Klienta po uwzględnieniu  potrąceń dokonuje Organizator lub uprawniony Agent, z którym Klient  dokonywał  rozliczeń w terminie  30 dni od daty zgłoszenia przez klienta.
§ III REALIZACJA UMOWY
 • Klient  zobowiązany jest do posiadania  aktualnie  obowiązujących dokumentów – paszportu, upoważniających do przekraczania  granic  odwiedzanych krajów ważnych minimum 6 miesięcy w momencie wyjazdu.
 • W terminie określonym w Umowie, nie  wcześniej  jednak niż po uiszczeniu przez Klienta pełnej ceny Imprezy, Organizator wydaje Klientowi określone w Umowie vouchery/skierowania i inne  dokumenty na odbiór świadczeń.
 • Voucher niewykorzystany z przyczyn leżących po  stronie  Klienta nie podlega  reklamacji i nie może być zrealizowany  w innym  terminie.
 • Pilot/Rezydent Organizatora lub Kontrahent  zapewnia Klientowi przebieg  Imprezy zgodnie z Programem Imprezy, dba o jakość  świadczeń, przyjmuje od Klienta  reklamacje i usuwa w miarę możliwości ich przyczyny, a jeżeli reklamacja jest  złożona na piśmie, także potwierdza jej przyjęcie.
 • Od chwili   rozpoczęcia Imprezy Klient  obowiązany jest stosować się do wskazówek Pilota/Rezydenta/Kontrahenta/Przewodnika, dotyczących realizacji Programu Imprezy. Na voucherze jako dokumencie potwierdzającym świadczenia wskazany jest kontakt do osoby dostępnej przez 24 godziny na dobę na terenie  kraju,  gdzie  wykonywana jest usługa turystyczna, do której należy zgłaszać bezpośrednio pilne sprawy,  żądania zmian lub interwencji z podaniem przyczyny i faktów.
 • W razie rażącego lub uporczywego naruszenia przez Klienta ustalonego porządku Imprezy, Organizator może rozwiązać z nim Umowę w trybie natychmiastowym. Wszelkie  koszty w takim przypadku obciążają Klienta.
 • Zmiany lub uzupełnienia poszczególnych usług dokonane przez Organizatora w stosunku do informacji zawartych w prospektach, programie, dodatkowych informacjach, Umowie o świadczenie usług turystycznych są dopuszczalne po zawarciu Umowy, o ile są niezbędne, nie są znaczące i o ile podstawowa forma Imprezy turystycznej zostaje zachowana. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca zakwaterowania Klienta w przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej jego przebywanie w określonym w Umowie miejscu. W takim wypadku Organizator zapewnia nowe miejsce zakwaterowania o taki samym standardzie i zbliżonym położeniu oraz nie odbiegające w sposób znaczący od uzgodnionego w Umowie. Nowe miejsce zakwaterowania będzie wyznaczone przez Organizatora możliwie blisko pierwotnego miejsca zakwaterowania, bez możliwości ingerencji w tę decyzję przez Klienta.
 • Ewentualne roszczenia nie wygasają, jeżeli  zmienione świadczenia są wadliwe.
 • Za wszelkie niedogodności i wadliwe wykonanie świadczeń związanych z przelotem odpowiedzialna jest linia lotnicza zgodnie z międzynarodowymi układami.
 • Jeżeli w ramach Imprezy lub dodatkowo jest świadczony  transport publicznymi środkami  transportu i Klientowi został wystawiony odpowiedni dokument uprawniający do przejazdu, oznacza to, że usługi transportowe świadczone są za pośrednictwem podwykonawcy. W takiej sytuacji Organizator nie odpowiada za świadczony transport, a ewentualną odpowiedzialność reguluje w tym przypadku zgodnie z warunkami usług transportowych podwykonawca. Reklamacja musi być zgłoszona przez Klienta do Podwykonawcy na piśmie  z potwierdzeniem  złożenia.
 • Zabieranie zwierząt domowych jest niedopuszczalne. Okoliczność ta nie może być podstawą wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.
 • Organizator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nienależytego wykonania lub niewykonania świadczeń realizowanych przez osoby trzecie, jak również powstałe w wyniku udziału Klienta w wydarzeniach, których organizatorem nie jest Safari Travel.
 • Organizator zgodnie z brzmieniem  obowiązujących w tym zakresie przepisów  prawa ogranicza swą odpowiedzialność  za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług do dwukrotnej ceny Imprezy. Turystycznej względem każdego Klienta oraz Uczestnika. Ograniczenie powyższe nie dotyczy szkód na osobie.
§ IV REKLAMACJE
 • W przypadku wystąpienia  uchybień w trakcie  realizacji Imprezy, Klient  ma prawo i obowiązek niezwłocznie poinformować o spostrzeżonych uchybieniach  Pilota/lub  mailowo do biura Safari Travel oraz do  miejscowego przedstawiciela  Organizatora wskazanego w Voucherze  wraz z  żądaniem podjęcia środków zaradczych. Ewentualne  reklamacje Klient powinien zgłosić w siedzibie Organizatora niezwłocznie , jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia Imprezy.
 • Klient może domagać się rekompensaty jedynie w odpowiednim stosunku i proporcji do warunków, które były zagwarantowane przy ustalaniu całkowitej ceny Imprezy, a nie zostały zrealizowane. W takim wypadku niezrealizowane  świadczenia  podlegać będą wycenie przez Organizatora.
 • Wszystkie reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia wpłynięcia  pisemnego zawiadomienia  do siedziby Organizatora. Organizator ma obowiązek dokonania  zwrotu odpowiedniej części lub całości wpłat dokonanych przez Klienta nie później niż w okresie 30 dni od daty rezygnacji Klienta z uczestnictwa w Imprezie turystycznej lub od daty uznania  zasadności  reklamacji. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.
 • Reklamacja Klienta powinna być sporządzona w formie pisemnej i doręczona listem poleconym na adres siedziby Organizatora: Safari Travel Dorota Katende, Plac Górnośląski 21, 81-509 Gdynia, Polska lub do Agenta Organizatora, który dokonywał rozliczeń z Klientem i/lub bezpośrednio  zajmował się sprzedażą Imprezy.
 • Reklamacje przesłane  faksem, pocztą elektroniczną (e-mail) będą rozpatrywane jeśli zostało potwierdzone odebranie  przez  Biuro.
 • Podstawą  reklamacji Klienta nie mogą być zdarzenia i okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności tj. takie, które wynikają z działań lub zaniechań Klienta, działań lub zaniechań osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań i zaniechań nie można było przewidzieć, ani ich uniknąć oraz szkód wywołanych m.in. działaniem siły wyższej.
 • Organizator nie jest związany uznaniem  roszczenia przez Pilota/Przewodnika/Kontrahenta ani innego lokalnego przedstawiciela Organizatora w miejscu imprezy. Klient po powrocie z imprezy składa pisemnie  reklamacje w siedzibie  Organizatora, który biorąc pod uwagę również uznanie przez lokalnego kontrahenta lub przedstawiciela, ponownie rozpatruje reklamacje i decyduje o uznaniu reklamacji lub jej odrzuceniu.
 • Reklamacje dotyczące przelotu do i z miejsca  docelowego, opóźnień oraz bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem podlegają uregulowaniom  Konwencji  Warszawskiej z 1929 z późniejszymi zmianami i aneksami, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 (o zasadach odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lub dużego opóźnienia lotów) oraz polskiej ustawy Prawo Lotnicze. Zgodnie z tymi regulacjami Klient/pasażer (posiadający imiennie  wystawiony bilet) ma prawo złożyć reklamację do przedstawicielstwa właściwej linii lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej – skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa).
§ V WARUNKI OBOWIĄZUJĄCE KLIENTÓW, KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH, KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST VANILLA HOUSE

Klientów, którzy zawarli Umowę o świadczenie usług turystycznych, której przedmiotem jest Vanilla House na Zanzibarze obowiązują niniejsze Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych/sprzedawanych przez Biuro Safari Travel, z uwzględnieniem poniżej zawartych dodatkowych postanowień.

 • Vanilla House jest prywatnym domem z pokojami gościnnymi posiadającymi standard europejski. Pokoje w Vanilla House nie posiadają klimatyzacji i łazienek wewnątrz pokoju.
 • Vanilla House jest prowadzony przy pomocy, jak również w otoczeniu miejscowej ludności posiadającej odmienną mentalność od europejskiej. Należy bezwzględnie dostosować się do wewnętrznych zasad podawanych w formie ustnej przez opiekuna domu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieporozumienia wynikłe z racji różnic kulturowych.
 • Pokoje sprzątane są i wymieniana pościel nie częściej, niż co 3 dni. Wspólne, ogólnie dostępne pomieszczenia i obejście sprzątane jest raz dziennie – rano do godziny 12.
 • Łazienki należą do części wspólnej domu Vanilla House, są dzielone z innymi jego mieszkańcami.
 • Vanilla House jest domem ekologicznym. Należy korzystać w sposób oszczędny i rozumny z wody oraz prądu.
 • Wszelkie plastikowe, jak również stare i zużyte opakowania oraz wszelkie inne przedmioty mogące zanieczyścić środowisko należy zabrać ze sobą. Szczególnie zużyte baterie oraz zepsute sprzęty elektroniczne!
 • Należy zabrać ze sobą 2 ręczniki (1 kąpielowy, 1 toaletowy).
 • Pokoje w Vanilla House  mogą być zajmowane  jedynie  przez potwierdzoną w Umowie liczbę osób.
 • Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zachowania  czystości i porządku w miejscu zakwaterowania oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytkowania, w tym w łazience. Klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód powstałych w trakcie pobytu z jego winy lub z winy Uczestników, za których ponosi odpowiedzialność zgodnie z § I pkt 2.
§ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • W sprawach nieuregulowanych Warunkami uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. nr 223 poz.2268 z 2004). Ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Gdańsku.
 • Nieważność pojedynczych postanowień Umowy lub niniejszych Warunków nie narusza ważności całej umowy.
 • Zawarcie przez Klienta umowy o zorganizowanie Imprezy Turystycznej uważane jest za pełną akceptację niniejszych Warunków.

Dorota Katende
1.07.2015

Safari Travel Dorota Katende
Plac Górnośląski 21
81-509 Gdynia, Polska
tel. +48 531 86 55 22
NIP: 5831892050
wpisane do rejestru CEIDG
Polisa organizatora Signal Iduna M 206402
e-mail: safari@safaritravel.com.pl